top of page
hmcare-banner-2

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden HMCare 

H. van Miltenburg h.o.d.n. HMCare (hierna: HMCare) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 70664374 en is gevestigd aan Heeswijk 52 (3417GR) te Montfoort.

 

Artikel 1 - Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan cliënt tot het verrichten van Diensten door HMCare.

 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de dienst, ook wel cliënt zijnde een consument. 
   

 6. Diensten: psychosociale begeleiding en/of therapie, coaching en ondersteuning op gebied van
  persoonlijke ontwikkeling, mogelijk met behulp van paarden. 

 7. HMCare: de dienstverlener die diensten aan cliënt aanbiedt. 

 8. Cliënt: het bedrijf of de consument die HMCare heeft aangesteld, projecten aan HMCare heeft verleend 
  voor diensten die door HMCare worden uitgevoerd, of waaraan HMCare een voorstel op grond van een
  overeenkomst heeft gedaan.  

 9. Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen cliënt en HMCare,
  alsmede voorstellen van HMCare voor Diensten die door HMCare aan cliënt worden verstrekt en die door cliënt 
  worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door HMCare waarmee deze algemene voorwaarden een
  onverbrekelijk geheel vormen. 

 10. Indicatiebesluit: het besluit vanuit de betrokken gemeente of een andere instantie uitgaande van de 
  WMO- of de jeugdwet op basis waarvan wordt bepaald op welke zorg/diensten cliënt aanspraak maakt 
  of kan maken.
   

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van HMCare, elke overeenkomst 1.tussen HMCare en cliënt en op elke dienst die door HMCare wordt aangeboden. 

 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HMCare aan Cliënt aangeven op welke wijze  cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met HMCare is overeengekomen. 

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van cliënt. 

 5. De algemene voorwaarden van cliënt zijn uitgesloten. 

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden
  vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de  nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de  originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat 
  als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 10. In het geval HMCare niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht
  behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen. 

   

Artikel 3 - Het aanbod  

 1. Alle door HMCare gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.1.
  Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. HMCare is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
  Niettemin heeft HMCare het recht een overeenkomst met een (potentiële) cliënt om een voor HMCare gegronde reden
  te weigeren. 

 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd,
  zodat cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn
  slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige  schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

 5. Oplevertijden in het aanbod van HMCare zijn in beginsel indicatief en geven cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt een aanbod c.q. overeenkomst van HMCare heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan HMCare te  retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per e-mail.

 2. HMCare heeft het recht om de (ondertekende) overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

 3. HMCare is niet gehouden aan een aanbod indien cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft  moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving  bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan cliënt geen rechten ontlenen. 

 4. Indien cliënt een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte  kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij cliënt. 

 5. Elke overeenkomst die met HMCare wordt aangegaan of een project dat door cliënt aan HMCare wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met HMCare is verbonden.

 6. Het herroepingsrecht van cliënt zijnde een bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. cliënt zijnde een
  consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij HMCare met toestemming van cliënt reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Cliënt ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

 7. Indien de overeenkomst door meerdere cliënten wordt aangegaan, is elke cliënt afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de  opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die HMCare van cliënt verkrijgt, alsmede de medewerking van cliënt en overige zaken afkomstig vanuit de instantie die de zorgindicatie heeft opgesteld. 

 2. Zowel cliënt als HMCare kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming  in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een  redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar  verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en  medewerkingsverplichtingen van cliënt. 

 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van cliënt onverlet voor zover HMCare ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 

 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst is cliënt de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van HMCare tegen het overeengekomen (uur)tarief. Indien een uurtarief is overeengekomen, is de urenregistratie van HMCare hierbij leidend.

 5. Zowel cliënt als HMCare kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is HMCare nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. HMCare zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. HMCare staat in voor een  professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

 2. De overeenkomst op basis waarvan HMCare de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.

 3. De door cliënt verstrekte informatie en gegevens en/of het door de betreffende instantie afgegeven Indicatiebesluit zijn de basis waarop de door HMCare aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. HMCare heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 4. Bij de uitvoering van de diensten is HMCare niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van cliënt op te volgenindien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd.  Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor HMCare, is cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. 

 5. HMCare is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt HMCare cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 7. De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie en/of op het door de betreffende instantie afgegeven Indicatiebesluit. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is HMCare aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door HMCare of het betreffende Indicatiebesluit niet tijdig of niet volledig is afgegeven of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van cliënt komen, sprake is van vertraging heeft HMCare recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van cliënt.
   

Artikel 7 - Verplichtingen cliënt 

 1. Cliënt is verplicht alle door HMCare verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat HMCare niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van cliënt.

 2. HMCare is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is HMCare verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door HMCare voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst. 

 3. HMCare kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is HMCare gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke  hoofde dan ook jegens cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan HMCare.
   

Artikel 8 - Adviezen 

 1. HMCare kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet  bindend en slechts adviserend van aard, doch zal HMCare de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

 2. De door HMCare verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend en/of medisch advies. Indien cliënt dit advies opvat als medisch advies dient cliënt dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (arts) te overleggen. 

 3. Cliënt is op eerste verzoek van HMCare verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen.  Indien HMCare wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat cliënt niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door HMCare gedaan voorstel, is cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van HMCare kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van cliënt en diens medewerkers. Cliënt staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 5. Cliënt zal HMCare schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor cliënt aandacht wenst. 


Artikel 9 - Coaching/begeleiding/therapie met behulp van paarden 

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan HMCare coaching verzorgen voor cliënt en diens deelnemers. Indien hierna over coaching wordt gesproken, wordt hier tevens begeleiding en/of therapie onder verstaan. 

 2. De coachingsessie vindt plaats op locatie van HMCare. 

 3. Indien deelnemer niet tijdig voor de coaching aanwezig is, heeft HMCare het recht de betreffende deelnemer te weigeren voor de coaching. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft cliënt geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een coaching. 

 4. De inhoud van de door HMCare aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal HMCare de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de  wensen van cliënt alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s). 

 5. Cliënt zal HMCare schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor cliënt aandacht wenst.

 6. HMCare heeft in geval van paardencoaching huisregels opgesteld om het bezoek prettig en veilig te laten verlopen voor zowel mens als dier. Een ieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van HMCare. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de overeenkomst wordt ontbonden. 

 7. Cliënt c.q. deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met  paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de coaching. 

 8. Deelname aan de coaching is voor eigen rekening en risico. Cliënt c.q. deelnemer zal ten aanzien van HMCare geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 BW. In geval van minderjarigheid van deelnemer vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers HMCare voor dergelijke aanspraken door of namens deelnemer. 

 9. Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. HMCare sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
   

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van cliënt te komen, is cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. HMCare is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van cliënt verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een  bevoegde derde.

 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van HMCare, HMCare een  verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan cliënt.
   

Artikel 11 - Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor consumenten worden de prijzen inclusief btw gerekend.

 2. HMCare voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief en/of een tarief per sessie. HMCare stuurt achteraf een factuur naar cliënt.  

 3. Cliënt is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van cliënt door HMCare ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 4. Partijen kunnen overeenkomen dat cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen,
  dient cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

 5. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 6. HMCare is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.

 7. Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van HMCare.  

 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van cliënt uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 12 - Incassobeleid 

 1. Wanneer cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is cliënt zijnde een bedrijf van rechtswege in verzuim. Cliënt zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 

 2. Vanaf de datum dat cliënt in verzuim is, zal HMCare zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3. Indien HMCare meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van cliënt. 
   

Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. HMCare gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal HMCare de betrokkene hierover informeren.

 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van HMCare verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart cliënt HMCare  tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 

 3. Indien HMCare op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
   

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding 

 1. HMCare heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor HMCare gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. HMCare is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling  van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan cliënt schriftelijk worden bevestigd.

 3. HMCare is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is cliënt verplicht om HMCare te vergoeden voor elk  financieel verlies dat HMCare lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van cliënt. 
   

Artikel 15 - Overmacht 

 1. HMCare is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 

 2. Onder overmacht aan de zijde van HMCare wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van HMCare, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt of diens derden aan HMCare zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van HMCare of door haar ingeschakelde  adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van HMCare buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

 3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dat geval door cliënt worden betaald. HMCare is niet verplicht om cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 
   

Artikel 16 - Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van HMCare alleen geacht te bestaan indien HMCare dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd. 

 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van HMCare, is HMCare uitsluitend gehouden tot  betaling van enige schadevergoeding indien Cliënt HMCare binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en HMCare deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat HMCare in staat is om adequaat te reageren.  

 3. Indien het verrichten van diensten door HMCare leidt tot aansprakelijkheid van HMCare, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens HMCare. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

 4. HMCare sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. HMCare is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 

 5. Cliënt vrijwaart HMCare voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door cliënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door HMCare geleverde diensten, tenzij cliënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van HMCare.

 6. Enige door HMCare opgeleverde adviezen, op basis van door cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van HMCare. 

 7. De inhoud van het opgeleverde advies van HMCare is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van HMCare opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van HMCare. HMCare is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. 

 8. De paarden zijn zorgvuldig geselecteerd en de coaching wordt met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden gepaard gaan met risico's. Alle deelnemers zijn zich bewust van de gevaren die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen. Deelnemers worden geïnstrueerd over wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de coaching in alle gevallen de instructies van HMCare op te volgen.

 9. HMCare geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij cliënt c.q. deelnemer voordoen.

 10. HMCare zijnde de bezitter van het paard is aansprakelijk voor de door het paard aangerichte schade op grond van artikel 6:179 BW, tenzij de aansprakelijkheid zou hebben ontbroken indien zij de gedraging van het paard waardoor de schade werd toegebracht in zijn macht zou hebben gehad. 

 11. Indien door of namens cliënt een derde wordt ingeschakeld, is HMCare nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door cliënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door cliënt ingeschakelde derde in HMCare haar eigen advies. 

 12. HMCare staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens HMCare verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

 13. Alle aanspraken van cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van HMCare vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij HMCare binnen een jaar nadat cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het  beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van HMCare.
   

Artikel 17 - Geheimhouding 

 1. HMCare en cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij cliënt aan HMCare bekend gemaakt is en/of op andere wijze door HMCare is verkregen. 

 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door HMCare opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van cliënt. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met  (onbevoegde) derden. Voorts betracht HMCare steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle  bedrijfsgevoelige informatie door cliënt verstrekt. 

 3. Indien HMCare op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te  verstrekken en HMCare zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is HMCare niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft cliënt geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door HMCare aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van HMCare vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Cliënt zal HMCare vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van HMCare is verspreid.

 5. De geheimhoudingsverplichting leggen HMCare en cliënt ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 - Intellectuele eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van HMCare waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij HMCare en worden niet overgedragen aan cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van HMCare worden overgedragen aan cliënt, is HMCare gerechtigd hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. 

 3. Het is cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van HMCare rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HMCare. Indien cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door HMCare opgeleverde zaken, dient HMCare expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 4. Het is cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van HMCare rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. 

 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
   

Artikel 19 - Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan HMCare verstrekt in het kader van een overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan HMCare zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.

 2. Cliënt vrijwaart HMCare van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 

 3. Cliënt vrijwaart HMCare voor alle aanspraken van cliënt en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van cliënt, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 4. Cliënt vrijwaart HMCare voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van cliënt, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door cliënt verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van cliënt jegens derde(n). 

 5. Indien cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan HMCare verstrekt, garandeert cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 
   

Artikel 20 - Klachten

 1. Indien cliënt niet tevreden is over de service van HMCare of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via hanneke@hmcare.nl met als onderwerp “Klacht”. 

 2. De klacht moet door cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil HMCare de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. HMCare zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
   

Artikel 21 - Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen HMCare en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 2. HMCare heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal cliënt hiervan op de hoogte stellen. 

 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend. 

 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen HMCare en cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

HMCare_Logo_Fullcolor_V01.png
bottom of page