top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring HMCare
Op deze pagina vindt je informatie over hoe HMCare omgaat met jouw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van de werkzaamheden gaan ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben we privacy hoog in het vaandel staan.

HMCare is verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. In de privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten je hebt. Mocht je vragen hebben of je rechten willen uitoefenen dan kan je hier contact opnemen.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer je deze website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden, wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of HMCare voor jouw zorgaanbieder waarneemt.

 

Jouw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij jouw situatie past, gaan we met je in gesprek. In dit gesprek stellen we je verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte, eigen mogelijkheden en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: je naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.


Indien je wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in je medisch dossier.


Toestemming
Je persoonsgegevens mogen niet zomaar door HMCare worden verwerkt, hier hebben we een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je toestemming op elk moment weer intrekken.

 

Voor minderjarigen tot 12 jaar vraagt HMCare toestemming van een ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vragen we toestemming van zowel de minderjarige als de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.


Indien je niet akkoord gaat, of je toestemming intrekt, kunnen we je niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien zijn we verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als HMCare onvoldoende informatie heeft om verantwoorde zorg te verlenen dan zullen we je hierover informeren.


HMCare gaat zorgvuldig met je gegevens om

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij van jou ontvangen. HMCare heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.


Als zorgaanbieder heeft HMCare een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geven wij geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot jouw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Hoe gebruikt HMCare de van jouw ontvangen gegevens?
HMCare gebruikt de gegevens die wij van jou krijgen om een beeld te vormen van jouw gezondheidssituatie en om je zo goed mogelijk de zorg te verlenen die je wenst of nodig hebt. HMCare geeft de ontvangen persoonsgegevens alleen door aan derden wanneer je aan HMCare de opdracht hebt gegeven om bepaalde zorgtaken voor jou te verrichten.

HMCare geeft alleen de gegevens aan derden waarvoor jij toestemming hebt gegeven of als zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig zijn om de benodigde of door jou aangevraagde zorg te verlenen.

HMCare kan jouw persoonsgegevens o.a. verwerken in de volgende situaties:


Aanvang van de zorg
Voor aanvang van de zorg, moet je jouw BSN-nummer opgeven. HMCare dient dit op jouw 
identiteitsbewijs te controleren en

maakt daarvan geen kopie of scan. Ook vragen wij naar jouw dossier bij jou voorgaande zorgaanbieder.


Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om je te verwijzen naar een andere specialist. HMCare verstrekt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien je een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens.


Betaling
HMCare gebruikt jouw gegevens om je verzekeraar of jou een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan jouw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaart HMCare voor de debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.


Zorgverzekeraar
Indien je verzekerd bent voor de therapie, wisselt HMCare je persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. HMcare wisselt enkel de noodzakelijke gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moet HMCare de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij jouw privacy altijd vooropstellen.

 

* Begeleiding, coaching en ondersteuning wordt niet door de zorgverzekeraar vergoedt. Indien hier onduidelijkheden over zijn raden wij aan om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar voor meer informatie. 
 

Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens (of HMCare vermoedt dat dit zo is) en dit voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op je rechten en vrijheden, dan brengen wij je zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat jouw privacy beschermd is.


Hoe lang bewaart HMCare jouw gegevens?
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Zorgaanbieders zijn op basis van de WGBO verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen je gegevens worden vernietigd. Voor gegevens waarop de WGBO niet van toepassing is, geldt in beginsel dat je gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk tenzij voor deze gegevens een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.


Wat zijn je rechten?
Als cliënt bepaal je welke gegevens HMCare wel of niet van je ontvangt. De rechten waar je daarnaast aanspraak op kunt maken, staan hieronder samengevat. Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, vragen wij je een schriftelijk verzoek te doen.  Zie contact.  Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op je verzoek.


Recht op inzage en afschrift
Je hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in je dossier. Je kan op afspraak je dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag je ons altijd om een afschrift van je persoonsgegevens vragen. HMCare verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos.

 

Recht op correctie
Indien je van mening bent dat we bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kan je om een correctie vragen. Ook is mogelijk om je cliëntendossier aan te vullen. Zorg er daarnaast voor dat je wijzigingen in je situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan wij zorg verlenen correct zijn.

 

Recht op verwijdering
Indien je niet langer wilt dat HMCare bepaalde gegevens in de administratie bewaart dan kan je verzoeken deze gegevens te verwijdere
n en vernietiging van het dossier. Aan dit verzoek zal in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.

 

Recht op beperking
Hierboven is aangegeven op welke wijze HMCare de van jou ontvangen gegevens gebruik. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, je wilt bijvoorbeeld dat we bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeven, dan kan je ons dit laten weten. Aan dit verzoek zal HMCare voldoen.

 

Brongegevens
Indien wij van derden persoonlijke informatie van jou ontvangen dan informeren wij jou over de bron waaruit we deze informatie heb ontvangen.

 

Overige rechten
Je hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van jouw gegevens in elektronische vorm. Daarnaast heb je ook het recht om op te vragen door wie en wanneer er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan anderen beschikbaar is gesteld en wanneer er door anderen bepaalde informatie is ingezien of opgevraagd.

Elektronische communicatie

Website
Als je het contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt dan worden de door jou gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. HMCare kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

 

Cookies
Op deze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren. Wanneer wij je op de website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat je jezelf aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina's bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.


Wijziging van deze privacyverklaring
HMCare behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Heb je vragen of klachten?
Heb je vragen over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen ons uiterste best doen om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.


Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens zijn omgegaan dan verzoeken wij je hierover eveneens contact op te nemen. 


Mocht je van mening blijven, dat we niet zorgvuldig genoeg met je persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

bottom of page